Opublikowano

Spektrofotometry UV-Vis

Spektrofotometry VIS, UV-VIS, XRF, ICP, AAS, AFS

Spektrofotometr, urządzenie do pomiaru transmitancji i / lub absorbancji ciał stałych, ciekłych i gazowych. W ofercie spektrofotometry kontrolowane przez mikroprocesor z cyfrowym wyświetlaczem LCD.

Do najważniejszych części składowych spektrofotometrów należą:

  • źródło promieniowania– np. lampy: deuterowa lub wodorowa dla zakresu UV powinno się charakteryzować ciągłym widmem emisji, o równomiernym rozkładzie energetycznym w całym zakresie stosowania i odpowiednio dużej mocy
  • monochromator– przyrząd optyczny, którego zadaniem jest rozszczepienie promieniowania polichromatycznego, emitowanego przez źródło promieniowania i wyodrębnienie z otrzymanego widma fragmentu zawierającego promieniowanie o żądanej długości fali
  • komora próbki– pojemnik ze specjalnymi naczyniami pomiarowymi w których umieszcza się próbki ciekle i gazowe, stanowią w procesie pomiarowym integralna część spektrofotometru
  • detektor promieniowania -odpowiedzialny jest za przetwarzania energii padającego promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną, powinny wykazywać wysoką czułość, niski poziom szumów i liniowość przetwarzania sygnałów
  • układ pomiarowy -wychyleniowe i kompensacyjne. Przyrząd pozwalający na rejestracje oraz matematyczną obróbkę danych.

Spektroskopia Ramana